واحدهای استاندارد اندازه گیری

نوشته شده توسط | تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۰ | نظرات بدون دیدگاه | بازدید 8,247

Standard Units واحدهای استاندارد   Unit Symbol Definition Comments واحد علامت تعریف توضیحات Time/ واحدهای زمان second sec 1 s   minute min 60 s   hour hr 60 min   hour hour 1 hr alternate symbol hour h 1 hr alternate symbol day day 24 hr   shake shake 10 ns   Hertz Hz 1 s^-1   Length or Distance / واحدهای طول یا فاصله international foot ft 0.3048 m   inch in 1.0/12.0 ft   international mile mile 5280.0 ...